Interpretation of IATF 16949:2016 Requirements - การตีความข้อกาหนด IATF 16949:2016

Qualifications

คุณสมบัติ: เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • ใบรับรองหลักสูตร Interpretation of r IATF 160949:2016 Requirements (E-Learning) มอบให้ โดย บริษัทบูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จากัด .

ใบรับรองจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์กาหนด

Presentation

หลักการและเหตุผล:
การประยุกต์ใช้ข้อกาหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 กับระบบบริหารงานในองค์กรนั้น จาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในข้อกาหนดของมาตรฐานอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้มาตรฐานมีการปรับแก้อย่างละเอียดให้สามารถประยุกต์ใช้กับระบบคุณภาพ และให้ความสาคัญกับการประเมินประสิทธิผลของระบบคุณภาพอย่างมาก เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุดในการนามาตรฐานมาประยุกต์ใช้

Whom the course is for

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 •  สาหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหารและคณะทางานซึ่งมีความเข้าใจในด้านคุณภาพ

Objectives

วัตถุประสงค์:

 •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะ

Course Contents

 หัวข้อการฝึกอบรม

 •  การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานมาสู่ฉบับล่าสุด
 •  รายละเอียดและการตีความข้อกาหนด IATF 16949:2016
 •  ความแตกต่างระหว่าง IATF 16949:2016 กับ ISO 9001:2015
 •  ความแตกต่างระหว่าง IATF 16949:2016 กับ ISO/TS16949:2009

เนื้อหาฝึกอบรม:

 • Introduction to IATF16949:2016
 •  Chapter1: Introduction & History of IATF16949:2016 “บทนา และประวัติที่มาของ IATF16949:2016”
 • Chapter2: Risk Management in QMS and Risk based Thinking in IATF 16949:2016 “ การบริหารความเสี่ยงใน QMS และการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงของระบบ IATF16949:2016”
 • Chapter3 :Document Information and Record in IATF16949:2016 “ข้อมูลเอกสารและการบันทึกข้อมูลในระบบมาตรฐาน IATF16949:2016” 
 • Chapter4 : IATF16949:2016 Requirements (Section1) “รายละเอียดข้อกาหนด IATF16949:2016 Section1” 
 • Chapter5 : IATF16949:2016 Requirements (Section2) “รายละเอียดข้อกาหนด IATF16949:2016 Section2” 
 • Chapter6 : IATF16949:2016 Requirements (Section3) “รายละเอียดข้อกาหนด IATF16949:2016 Section3” 
 • IATF16949:2016 Requirements (Section4) “รายละเอียดข้อกาหนด IATF16949:2016 Section4” 

Course dates

Start DateEnd date